Povinně zveřejňované informacePovinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název
  Obec Staříč, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostkou obce Zdeňkou Šebestovou.

2. Důvod a způsob založení

Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízeníú, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce

orgány zastupitelstva obce:

- finanční výbor

- kontrolní výbor

poradní a iniciativní orgány obce:

- komise SPOZ

- kulturní komise

redakční rada Zpravodaje

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Chlebovická 201, Staříč 739 43, okres Frýdek-Místek

Telefon: 558 660 260, 605 447 149

Fax: 558 661 051

ID datové schránky    4qdbbbc

Oficiální www. stránka: http://obec-staric.cz nebo http://www.staric.eu

E-mail: staric@obec-staric.cz

Úřední desky jsou místěny vedle obecního úřadu a na oficiálních stránkách města.

5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, a.s. číslo účtu 28023781/0100

Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě.

6.
IČ 00576956

7. DIČ
Od 1. 1. 2010 je obec plátcem DPH.
DIČ CZ 00576956 

9. Žádosti o informace
možno podávat v elektronické podobě nebo ústně či písemně na obecním úřadě ve Staříči

10. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání
Obecní úřad Staříč, možno i v elektronické podobě na e-mailové adrese staric@obec-staric.cz
11. Opravné prostředky
Obecní úřad Staříč, možno i v elektronické podobě na e-mailové adrese  staric@obec-staric.cz  při splnění zákonných podmínek.

12. Formuláře
Žádost o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad ve Staříči. Formuláře ke stažení jsou umístěny na internetové adrese: www.formulare-ke-stazeni.cz.

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
najdete na internetové adrese - http://portal.gov.cziwps/portal/_s.155/708.

14. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

V platném znění naleznete tyto zákony na internetové adrese: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Staříč nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytována bezplatně.

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.

17. Seznam organizací
Základní škola a Mateřská škola Staříč, příspěvková organizace
Obecní knihovna Zveřejněno : 16.05.2009  23:35
Verze pro tisk
Obec Staříč
Chlebovická 201
739 43 Staříč
Tel: 558 660 260
Fax: 558 661 051
Mobil : 605 447 149
Provozní doba
Pondělí, Středa
8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Další kontakty
Škola : 558 660 263
Kulturní dům : 558 660 260
Knihovna : 558 661 051